Deelnamevoorwaarden ‘Deel je droom en win’

Algemeen
1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het ‘Deel je droom en win’ onderdeel van de website ‘IK DOE HET!’. Door deelname aan de ‘Deel je droom en win’ verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze Deelnamevoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
2. ‘Deel je droom en win’ wordt georganiseerd door VaDeHa Holding BV, gevestigd aan de Iordensstraat 55 (2012HB) te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 34184052.
3. De Organisatie heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf de inhoud of opzet van deze ‘Deel je droom en win’ te wijzigen, de prijzen en/of Deelnamevoorwaarden te wijzigen of te beëindigen.
Bij een aanpassing van de deelnamevoorwaarden zal de aangepaste versie op de website www.ik-doehet.nl (de “Website”) worden geplaatst. Voor zover in deze deelnamevoorwaarden in bepaalde situaties niet is voorzien, zal de Organisatie over deze gevallen beslissen.
4. Deze Deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door de Organisatie worden  aangepast. De Deelnemers worden daarom geadviseerd deze  Deelnamevoorwaarden  regelmatig te bekijken.

Deelname
5. Deelname is uitsluitend toegestaan aan personen van 55  jaar en ouder.
6.  De Organisatie heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer niet langer in aanmerking voor eventuele prijzen en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen.
8. Het verhaal mag nog niet eerder zijn ingestuurd naar deze website.

Wijze van deelname
9. Deelnemers zenden via de Website een verhaal in.
10. De inzending van de Deelnemer bevat maximaal 500 woorden.
11. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de Website.
12. Deelnemers kunnen alleen deelnemen indien de volgende gegevens naar waarheid en op correcte wijze worden verstrekt: naam, leeftijd, adres, woonplaats, e-mailadres. Uitsluitend de naam en de leeftijd van de Deelnemer zullen bij plaatsen van het verhaal op de Website worden opgenomen.
13. De Organisatie behoudt zich het recht voor de identiteit en de verhalen van de Deelnemers te controleren op de juistheid daarvan, onder andere door de Deelnemer na inzending te verzoeken een kopie van het identiteitsbewijs aan de Organisatie te sturen. Wanneer blijkt dat onjuiste gegevens zijn doorgeven, wordt de Deelnemer uitgesloten van deelname.
14. De Organisatie behoudt zich het recht voor het ingezonden verhaal van de Deelnemer te redigeren voordat deze geplaatst wordt op de website. In geval van inhoudelijke wijzigingen zal de organisatie voorafgaand toestemming vragen van de Deelnemer.

Ingezonden materialen
15. De Deelnemer staat ervoor in dat zijn inzending, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s of andere informatie (de “Inzending”) die de Deelnemer aan de Organisatie toestuurt, niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt.
16. In het bijzoner staat de deelnemer ervoor in dat de Inzending: (i) geen inbreuk maken op rechten van derden (waaronder privacyrechten); (ii) geen materialen bevatten waarop auteursrecht en merkrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft gekregen; en
(iii) geen materiaal bevatten dat aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd is met de goede smaak of het fatsoen.
17. De Organisatie kan te allen tijde zonder opgaaf van reden de Inzending (of een deel daarvan) weigeren, onmiddellijk van de Website verwijderen, wijzigen en vernietigen.
18. De Inzending en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle verhalen die door de Deelnemer worden ingezonden, worden met het akkoord gaan met deze voorwaarden onherroepelijk en zonder voorbehoud en om niet overgedragen aan de Organisatie. De Deelnemer doet hierbij, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Inzending. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht/afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbindt de Deelnemer zich hierbij nu reeds om (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog tot stand te brengen of te formaliseren.
19. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de Website te reproduceren of te publiceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie.

Publicatie op website en promotionele activiteiten
20. Door deelname aan de Verhalenwedstrijd stemt de Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn Inzending op de Website wordt geplaatst die toegankelijk zal zijn voor het publiek.
21. De Organisatie heeft het recht Deelnemers te verzoeken om mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze ‘Deel je droom en win’, waaronder het gebruik van de inzending en/of ander film- of fotomateriaal van de winnaar door de Organisatie, waarbij naar redelijkheid rekening wordt gehouden met de belangen van de winnaars. De Organisatie zal daartoe pas overgaan na toestemming van de winnaars.
22. Indien de Deelnemers meewerken aan dergelijke promotionele activiteiten maken zij geen aanspraak op een (aanvullende) vergoeding.

Persoonsgegevens
23. Door deelname geeft de Deelnemer toestemming tot de verwerking van de in verband met de ‘Deel je droom en win’ verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de ‘Deel je droom en win’.
24. Alle door de Deelnemer in verband met de ‘Deel je droom en win’ verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze Privacy Policy

Aansprakelijkheid
25. De Organisatie is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van het gebruik van de Website of fouten op de Website, van het netwerk, van software of hardware. De Organisatie sluit iedere aansprakelijkheid op deze punten uit.
26. Deelnemers zullen de Organisatie en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirecte) schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van (deelname aan) de ‘Deel je droom en win’.
27. Iedere aansprakelijkheid van de Organisatie en alle door haar ingeschakelde derden in relatie tot en voortvloeiend uit de ‘Deel je droom en win’ wordt afgewezen.
28. Aan de informatie op de Website kan de Deelnemer geen rechten ontlenen. Ook kan de Deelnemer geen rechten ontlenen aan de ‘Deel je droom en win’ of aan het resultaat van de ‘Deel je droom en win’.

Opmerkingen en klachten
29. Deelnemers kunnen opmerkingen en/of klachten over de Deelnamevoorwaarden of ‘Deel je droom en win’ kenbaar maken door een email te sturen aan de Organisatie: info@zorgtcommunicatie.nl, onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De Organisatie zal vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

Nietigheid
30. Is of worden deze Deelnamevoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Deelnemer en de Organisatie aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Deelnamevoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
31. Deze Deelnamevoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Deelnamevoorwaarden ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.